pga logo hq   PGAE MC PosGrad RGB   EURO DEV TRUST 300DPI

MSO 130922 1815

  • Esileht

Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHING EESTI PGA

PÕHIKIRI


I NIMI, ASUKOHT

1.1. Mittetulundusühingu nimi on Mittetulundusühing Eesti PGA (Professional Golfers’ Association). Inglisekeeles Estonian PGA.
1.2. Ühingu asukoht on Tallinn.

II EESMÄRK

Ühingu eesmärgiks on edendada selle liikmete nii tööalaseid kui teisi professionaalseid, ühiskondlikke, õiguslikke ja kultuurilisi huvisid.

2.1. Eesmärkide täitmiseks ühing:
2.1.1. koondab elukutselistena golfi mängivad või õpetavad isikud liidu liikmeteks, toetamaks neid peamiselt töösuhtest tulenevate õiguslike, sotsiaalsete, sotsiaalsete ja majanduslike huvide kaitsmisel ja arendamisel;
2.1.2. viib läbi eesmärgipärast professionaalset selgitus-, teavitus- ja koolitustegevust;
2.1.3. arendab koostööd teiste riikide vastavate organisatsioonidega;
2.1.4. arendab koostööd Eesti Golfi Liidu ja teiste ala liitudega;
2.1.5. organiseerib oma liikmetele ning teiste riikide vastavate liitude liikmetele ning Eesti amatöörmängijatele võistlusi ning teisi golfiüritusi;
2.1.6. arendab liikmete vahelisi häid kontakte;
2.1.7. propageerib huvi golfi vastu;
2.1.8. arendab ja tugevdab ühingu osalemist rahvusvahelises tegevuses, eriti just Euroopa koostöös, kus tähelepanu pööratakse ennekõike koolitus-, võistlus- ja tööküsimustele.


III ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD

3.1. Ühingu liikmeks võib olla ühingu tegevuse arendamisele ja eesmärkide saavutamisele kaasa aidata sooviv füüsiline isik, kes tunnistab ühingu põhikirja.
3.2. Ühingul peab olema vähemalt kaks liiget.
3.3. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.Liikmeks astumise avaldus tuleb esitada kirjalikult selleks ühingu poolt valmistatud blanketil, millele vajadusel lisatakse juurde lisadokumendid. Juhatus võib vajadusel nõuda liikmekandidaadilt mänguoskuste testi läbimist kas mõne ühingu ürituse raames või eraldi, vastavalt ühingu juhatuse otsusele.Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.
3.4. Ühingu liikmed jagatakse alljärgnevatesse kategooriatesse:
3.4.1. Golfiõpetajast liige - (Club Professional);
3.4.2. Elukutselisest golfimängijast liige - (Tournament Player);
3.4.3. Kandidaat - (Candidate);
3.4.4. Seeniorliige - (Senior Member);
3.4.5. Auliige - (Honorary Member);
3.4.6. Passiivne liige - (Passive Member).
3.5. Golfiõpetajad, elukutselised mängijad, seenior- ja auliikmed arvatakse ühingu täisliikmeteks.
Liige võib ühingu juhatusele esitada kirjaliku avalduse liikmelisuse kategooria muutmise kohta, ning juhatus otsustab, kas liiget on võimalik vastavasse kategooriasse vastu võtta.
3.6. Ühingu liige on kohustatud liikmelisuse kategooriat muutma, kui liikme tegevus on muutunud ning liige ei täida enam vastava kategooria tingimusi. Juhul, kui liige seda kohustust ei täida, võib ühingu juhatus ta liikmestaatusest vabastada.
3.7. Ühingu toetajaliikmeteks võib vastu võtta ka eraisikuid ja õigusvõimelisi ühinguid. Toetajaliikmetel on ühingu üldkoosolekutel sõna- kuid mitte hääleõigus.
3.8. Ühingu üldkoosolek võib kutsuda ühingu auliikmeks ühingu tegevuses või golfispordis silmapaistva isiku.
3.9. Golfiõpetajatest liikmed (Club Professionals):
3.9.1. liikmel peavad olema head mänguoskused ning teadmised golfimängust. Mänguoskuse näitajaks on amatöör-golfimängija kategooria ning ühingu juhatus määrab alati liikmelisuse taotlejatelt nõutava kõrgeima kategooria. Elukutselised golfimängijad peavad esitama vastava kategooria tõestuse;
3.9.2. golfiõpetamine ja treening ning võimalik golfivarustusega seotud äritegevus peab olema põhitööks vähemalt golfihooaja jooksul;
3.9.3. neil, kes võetakse liikmeteks, peab olema ühingu juhatuse poolt aktsepteeritav treeninguleping kas Eesti Golfi Liidu või mõne muu golfiliidu või vastava organisatsiooniga;
3.9.4. liikmelisuse saaja peab olema sooritanud piisavalt arvestuslikke treeninguid kas Soomes või välismaal. Arvestused peavad olema saanud heakskiidu Euroopa PGA:lt;
3.9.5. liikmetelt eeldatakse piisavaid oskusi töötamaks õpetajana ning iseseisva elukutselise treenijana ning muid omadusi, mida eeldab elukutselise golfimängija tegevuse edukas korraldamine;
3.9.6. golfiõpetajast liige peab täitma ühingu üldkoosoleku erikorraldust golfimänguoskuste säilitamise kohta;
3.9.7. golfiõpetajast liige, kes on olnud ühingu täisliige ühingu juhatuse poolt ettenähtud aja, võib üle minna tööle golfiväljaku juhatajana või mõnele muule elukutselisele, ühingu juhatuse poolt heakskiidetud golfiga seotud tööle, kaotamata seejuures ühingu liikmestaatust.
3.10. Elukutselistest golfimängijatest liikmed (Tournament Players):
3.10.1. Elukutselisest golfimängijast liige on liige, kes mängib golfi elukutseliselt auhinnarahade eest;
3.10.2. Elukutselised golfimängijad peavad mängima professionaalsetel võistlustel ning täitma vastavate võistluste mänguoskuste kvalifikatsiooni. Ühingu juhatus otsustab, millised võistlused kiidetakse heaks liikmeks saamise ja liikmelisuse säilitamise nõuetena.
3.11. Kandidaat liikmed (Candidate):
3.11.1. ühingu juhatus võin ühingu liikmeks vastu võtta isikuid, kes täidavad vaid osa eelpool toodud nõuetest. Sellisel juhul peab liikmelisust taotlev isik näitama, et tema eesmärgiks on täita ka puuduvad tingimused;
3.11.2. amatöörliikmetele on aega kolm (3) aastat, et täita puuduolevad liikmelisuse tingimused, misjärel, kui liikmelisuse taotlemise tingimuste täitmine on endiselt puudulik, võidakse vastav amatöörliige vabastada ühingu liikmelisuse staatusest;
3.11.3. Amatöörliikmeks võib olla nii golfiõpetaja liikmelisust kui professionaalse mängija liikmelisust taotlev isik.
3.12.Seeniorliikmed (Senior Members):
3.12.1. ühingu liige võib minna seeniorliikmete kategooriasse, kui ta on olnud ühingu täisliige vähemalt kümme (10) aastat ning on vähemalt viiskümmend eluaastat vana;
3.12.2. juhatuse otsusega võib seeniorliikme tegevus olla tema kõrvaltegevuseks ka mänguhooaja. Seeniorliige peab täitma ühingu juhatuse kinnitatud nõuded mänguoskuse säilitamise kohta.
3.13. Passiivsed liikmed (Passive Members)
3.13.1. Kui ühingu liige ei tegutse enam oma liikmelisuse kategooriale vastava tegevusega, võib ta soovi korral siirduda ühingu passiivseks liikmeks.
3.14. Tasemekategooriad
3.14.1. Ühingu juhatuse otsusega võib golfiõpetajatest liikmed ja golfiõpetajaliikmetest seeniorliikmeteks või auliikmeteks siirdunud liikmed klassifitseerida eri tasemekategooriatesse. Ühingu üldkoosolek peab kinnitama ühingu klassifitseerimissüsteemi-põhised erinevate kategooriate määratlused.
3.14.2. Ühingu juhatust kinnitab liikme esimese ühingu klassifikatsioonisüsteemi-põhise tasemekategooria. Ühingu juhatusel on õigus muuta liikme tasemekategooriat, kui juhatus leiab, et liikme tegevus on muutnud ning liige ei täida enam tasemekategooriale vastavaid tingimusi.
3.14.3. Liige võib esitada ühingu juhatusele kirjaliku avalduse oma tasemekategooria muutmise kohta. Ühingu juhatus otsustab, kas on võimalik liige vastavasse kategooriasse arvata.
3.15. Liikmelisust ühingus ja liikmeõiguse teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma korral või juriidilisest isikust lõppemise korral tema liikmelisus ühingus lõpeb.
3.16. Ühingu liikmel on igal ajal õigus avalduse alusel ühingust välja astuda.
3.17. Liikme väljaarvamise otsustab juhatus.
3.18. Liige arvatakse juhatuse otsusel ühingust välja:
3.18.1. kui ta ei täida põhikirjas sätestatud kohustusi;
3.18.2. kui tema tegevuse või tegevusetusega on tekkinud kahju ühingu tegevusele või heale mainele.
3.19. Välja arvatud liikmele tuleb tema ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest viivitamatult kirjalikult teatada.
3.20. Kui liikme väljaarvamise otsustab juhatus, võib liige nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt. Üldkoosolek võib väljaarvamise otsuse liikme avalduse alusel kehtetuks tunnistada.

IV LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED NING VARALINE VASTUTUS

4.1. Ühingu liikmel on õigus:
4.1.1. osa võtta ühingu üldkoosolekust;
4.1.2. valida ja olla valitud ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse (juriidilise isiku puhul tema esindajal);
4.1.3. saada teavet ühingu tegevuse kohta;
4.1.4. astuda ühingust välja kirjaliku avalduse alusel;
4.1.5. kasutada teisi seadusandluses ja käesolevas põhikirjas sätestatud õigusi.
4.2. Ühingu liige on kohustatud:
4.2.1. täitma ühingu põhikirja nõudeid ning ühingu juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid;
4.2.2. õigeaegselt tasuma liikmemaksu ja sihtotstarbelisi makseid ühingu liikmete üldkoosoleku poolt kehtestatud suuruses ja tähtajal.
4.2.3. osalema ühingu ettevõtmistes põhikirjaliste eesmärkide saavutamisel.
4.2.4. liige peab nii golfiväljakul kui ka sellest väljaspool käituma viisil, mis edendaks golfisporti, suhteid teiste ühingu liikmete ja ühinguga. Liige peab meeles pidama, et ta esindab golfi traditsioone ja oma ühendust.
4.2.5. liige peab tööl olema puhtalt riietatud ning tema välimus peab alati olema hoolitsetud. Liige on kohustatud järgima ühingu reegleid.
4.3. Varaline vastutus:
4.3.1. ühingu liige ei vastuta ühingu kohustuste eest;
4.3.2. kui ühingu liige ei ole liikmemaksu täielikult tasunud, vastutab ta ühingu ees tasumata liikmemaksu ulatuses.

V LIIKMEMAKSUD

5.1. Ühingu üldkoosolek otsustab liikmete liitumis- ja liikmemaksude üle ühingu juhatuse ettepanekul.
Eri liikmerühmadel võivad olla erinevad maksud. Auliige on vabastatud liitumismaksu ja liikmemaksu
tasumisest

VI ÜHINGU VARA JA TEGEVUS

6.1. Ühingu vara tekib:
6.1.1. liikmete sisseastumis- ja liikmemaksudest;
6.1.2. teiste isikute varalistest eraldistest, annetustest, pärandustest;
6.1.3 põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest saadavast tulust ja reklaamüritustest laekuvast rahast;
6.1.4 tulust, mis on vajalik ühingu põhikirjalise tegevuse arendamiseks sh. äri-, vahendus- ja tootmistegevusest.Tegevusluba nõudvatel tegevusaladel tegutsemiseks taotleb ühing eelnevalt tegevusloa. Vajadusel asutab ühing tegevusluba nõudval alal äriühingu või omandab seal osaluse.
6.2 Ühingule tehtud sihtotstarbelisi eraldisi, -annetusi ja -pärandusi võib ühing kasutada eraldaja, annetaja
või pärandaja näidatud eesmärgil.
6.3. Ühingu vara ja vahendeid kasutatakse ühingu põhikirjalise tegevuse läbiviimiseks.
6.4. Ühingu sisseastumismaksu ja liikmemaksu suurus ja tasumise kord otsustatakse üldkoosolekul.
6.5. Sisseastumismaksu ja liikmemaksu suurendamine ja vähendamine on ühingu üldkoosoleku pädevuses.
Otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega.
6.6. Ühingu tegevusest tekkivate võimalike kahjumite katmiseks kasutatakse sihtotstarbelisi makseid.
6.7. Ühingu liikmetel ei ole õigust ühingu varale, ühingul ei ole õigust ühingu liikmete varale. Ühing ei
kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust ühingu
varaliste kohustuste eest.
6.8. Ühingu rahaliste vahendite aastalõpujääk kandub järgmisse aastasse.

VII JUHTIMINE

7.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, milles võivad osaleda kõik ühingu liikmed.
7.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
7.2.1. põhikirja muutmine;
7.2.2. eesmärgi muutmine;
7.2.3. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
7.2.4. revisjoni või audiitorkontrolli määramine;
7.2.5. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
7.2.6. majandusaasta aruande ning eelarve läbiarutamine ja kinnitamine;
7.2.7. sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kehtestamine;
7.2.8. sihtotstarbeliste kapitalide moodustamine;
7.2.9. järelevalve teostamine teiste organite üle;
7.2.10. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
7.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
7.4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva.
7.5. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest. Kui juhatus nimetatud juhul üldkoosolekut kokku ei kutsu, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
7.6. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest.
7.7. Kui üldkoosolek ei ole pädev vastu otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus seitsme päeva jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget.
7.8. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud.
7.9. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest.
7.10. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.
7.11. Põhikirja muutmise või ühingu lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
7.12. Põhikirjas ettenähtud eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
7.13. Ühingut juhib ja esindab juhatus, mis koosneb ühest kuni viiest liikmest.
7.14. Juhatuse pädevusse kuulub:
7.14.1 ühingu igapäevase töö korraldamine, raamatupidamise korraldamine, lepingute sõlmimine, volikirjade kinnitamine;
7.14.2. ühingu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;
7.14.3. liikmete registri pidamine;
7.14.4. ühingu töötajate töölevõtmine ja vabastamine;
7.14.5. palgaliste töötajate tasustamise aluste ja korra kehtestamine;
7.14.6. majandusaasta aruande ja eelarve esitamine üldkoosolekule;
7.14.7. muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse.
7.15. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest.

VIII LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE

8.1. Ühingu tegevus lõpetatakse kohtu või liikmete üldkoosoleku otsusega seadusandluses ettenähtud juhtudel ja korras.
8.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.
8.3. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist antakse ühingu
allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-
õiguslikule juriidilisele isikule, riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.
8.4. Pärast likvideerimise lõppemist esitavad likvideerijad avalduse ühingu registrist kustutamiseks.
8.5. Ühingu ühinemine, ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.

Ühingu põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga 08 aprillil 2003 aastal

Visit in Ladbrokes bingo information.

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Copyright © 2013 Professional Golfers Association of Estonia